43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Nowe narkotyki-Nowe zagrożenia
Nasza szkoła przystąpiła do akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Nowe narkotyki-Nowe zagrożenia”. Głównym celem Akcji jest zapobieganie używaniu przez osoby młode substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków.
Skierowana jest do ogółu społeczeństwa w wieku 15-30 lat, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców i opiekunów.
Problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków przez młodzież jest wciąż aktualny, dlatego istnieje dalsza potrzeba objęcia edukacją i profilaktyką młodych ludzi.
W związku z powyższym, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, kontynuuje działania w zakresie profilaktyki środków psychoaktywnych na terenie województwa śląskiego. Działania mają charakter profilaktyki uniwersalnej, która polega na prowadzeniu działań zapobiegawczych, skierowanych do wszystkich osób objętych edukacją. Więcej informacji można znaleźć w Europejskim Raporcie Narkotykowym.