43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

Deklaracja dostępności


Wstęp
II Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.kopernik.netus.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Daty publikacji i aktualizacji
  1. Data publikacji strony internetowej - 3 września 2007r.
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Status pod względem zgodności z ustawą
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10 grudnia 2020r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Pod adresem http://zsocieszyn.biposwiata.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, tel. 33 85 211 32 - sekretariat oraz email. Pod adresem http://zsocieszyn.biposwiata.pl dostępny jest numer telefonu, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. II LO w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, II LO w Cieszynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, II LO w Cieszynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dostępność architektoniczna
Parter budynku jest częściowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 33 85 211 32. Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.