43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
STYPENDIUM MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić tegorocznych absolwentów i przyszłorocznych uczniów klas maturalnych do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych lub artystycznych na rok szkolny 2023/2024.
Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie obejmować pomocą stypendialną studentów I roku studiów dziennych stacjonarnych oraz utrzyma stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 1800,00 zł na rok dla studentów I roku oraz 900,00 zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści (studenci I roku uczelni artystycznych), mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700,00 zł na rok.
Serdecznie prosimy o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC przy ul. Stalmacha 14 w Cieszynie w terminie do 15 września 2023r.
O stypendium mogą się ubiegać:
 1. Tegoroczni absolwenci, którzy spełnią następujące warunki:
  • są obywatelami polskimi,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz mieszkający w Cieszynie, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty niniejszego pisma,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2150,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 obliczonych wg poniższego algorytmu.
 2. Przyszłoroczni maturzystów (obecna klasa 3), mieszkających w miejscowościach powiatu cieszyńskiego (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód)
 3. Tegoroczni maturzyści, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne.
Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej zamieszczone są (i są do pobrania) na stronie internetowej www.macierz.cieszyn.pl
Informacje o stypendium (wnioski) również u pedagoga - Izabela Żwak - gabinet nr 21- II piętro.