Regulamin


       

Regulamin biblioteki szkolnej
II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1
 1. W Szkole działa biblioteka, która jest pracownią szkolną składającą się z wypożyczalni, czytelni i pracowni multimedialnej.
 2. Biblioteka realizuje w szczególności zadania w zakresie:
  • gromadzenia, udostępniania i przechowywania książek i innych źródeł informacji,
  • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  • wspierania pracy i awansu zawodowego nauczycieli,
  • popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy Szkoły i rodzice (opiekunowie prawni) uczniów.
 4. Biblioteka szkolna może współpracować z innymi bibliotekami.
 5. Nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

Rozdział II
Zasady korzystania z księgozbioru
§ 2
 1. Każdy uczeń przyjęty do Szkoły ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biblioteki szkolnej. Fakt ten potwierdza podpisem na liście klasowej przechowywanej w bibliotece szkolnej.
 2. Zasoby księgozbioru wypożyczane są przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Wypożyczenia do domu są rejestrowane w systemie MOL NET+.
 4. Czytelnik może wypożyczyć jednocześnie 3 książki. Okres wypożyczenia wynosi jeden miesiąc.
 5. Czytelnik może wypożyczyć czasopismo na okres dwóch tygodni.
 6. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza wypożyczenie można prolongować na kolejny okres.
 7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy nauczycieli, uczniów klas trzecich, uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wypożyczeń na okres wakacji.
 8. Zasoby księgozbioru, wypożyczane do użytku na terenie Szkoły, odnotowywane są w rejestrze wypożyczeń czytelni.

§ 3
 1. Czytelnik ma wolny dostęp do zasobów działu lektur po uprzednim pozostawieniu torby lub plecaka w czytelni.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać w czytelni. Zasoby księgozbioru podręcznego wypożycza się jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 3. Zasoby filmoteki są udostępniane jedynie do wykorzystania na terenie Szkoły.

§ 4
 1. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Na co najmniej 10 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, każdy czytelnik ma obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczone książki oraz czasopisma.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki i czasopisma na okres wakacji w ostatnim tygodniu nauki szkolnej.
 4. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić książki i czasopisma wypożyczone na okres wakacji do dnia 10 września kolejnego roku szkolnego.
 5. W przypadku zmiany pracy lub szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem oddać wszystkie wypożyczone książki oraz czasopisma.

Rozdział III
Zasady korzystania z centrum multimedialnego
§ 5
 1. Uczeń może korzystać z komputera w centrum multimedialnym za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza, po uprzednim wpisaniu się na listę użytkowników centrum multimedialnego.
 2. Użytkownikom zabrania się wszelkich działań związanych ze zmianą konfiguracji sprzętowej i programowej komputerów.
 3. Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 6
 1. Na terenie biblioteki obowiązuje cisza.
 2. Godziny pracy biblioteki podane są na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy informacyjnej biblioteki.
 3. Inwentaryzację zbiorów biblioteki szkolnej przeprowadza się na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Traci moc Regulamin biblioteki szkolnej wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2017 r.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl