Zasady funkcjonowania biblioteki w r. szk. 2020/2021


       Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły i pracownicy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych biblioteki obowiązkowe jest stosowanie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, takich jak:
-zasłanianie ust i nosa poprzez noszenie maseczki
-dezynfekcja rąk
-zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 m od innych osób).

W wypożyczalni mogą przebywać maksymalnie 4 osoby (2 wypożyczające i 2 oczekujące), zaś z czytelni może korzystać jednorazowo 6 osób (z wyłączeniem udziału klas w planowych zajęciach lekcyjnych), zajmując miejsca przy oznaczonych stolikach.

Czytelnicy mogą dokonywać rezerwacji drogą elektroniczną za pośrednictwem zakładki "e-Biblioteka" widniejącej na stronie II LO im. Kopernika w Cieszynie.

W wypadku zwrotu książek lub innych typów zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien:
o Osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez czytelnika osoby zwrócić materiały do biblioteki;
o Po wejściu do pomieszczenia zdezynfekować dłonie;
o Po zweryfikowaniu zwrotów przez bibliotekarza, uczniowie indywidualnie odkładają zwrócone materiały na miejsce wskazane przez dyżurującego bibliotekarza;
o Uczniowie, którzy nie dokonają wszystkich zwrotów zostaną powiadomieni o pozostałych zaległościach;
o W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość prolongaty materiałów bibliotecznych;
o Po czynności dokonania zwrotów i przed podejściem do księgozbioru w celu wyboru poszukiwanych materiałów na półce należy ponownie zdezynfekować ręce.

Wszystkie materiały biblioteczne zwrócone przez czytelników są poddane 3-dniowej kwarantannie.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl